فروشگاه    فیش و سیم فیش دار


سیم 6 پین10 سانت دوسر ماده گی

سیم 6 پین10 سانت دوسر ماده گی

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
دوشاخه گرد GAMA

دوشاخه گرد GAMA

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
USB کابل 50 سانت میکرو

USB کابل 50 سانت میکرو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
جای فندکی متر لین دار اصلی

جای فندکی متر لین دار اصلی

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
USB کابل پروگرامر NANO  TYPE C

USB کابل پروگرامر NANO TYPE C

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
سیم 6 پین 20 سانت

سیم 6 پین 20 سانت

12 افغانی
تعدادقیمت
1 12
+
-
موجود
سیم 5 پین 30 سانت

سیم 5 پین 30 سانت

13 افغانی
تعدادقیمت
1 13
+
-
موجود
سیم 4 پین 30 سانت

سیم 4 پین 30 سانت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
سیم 3 پین 30 سانت

سیم 3 پین 30 سانت

8 افغانی
تعدادقیمت
1 8
+
-
موجود
سیم 2 پین 30 سانت

سیم 2 پین 30 سانت

6 افغانی
تعدادقیمت
1 6
+
-
موجود
USB کابل 30 سانت V3

USB کابل 30 سانت V3

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 50 سانت V3

USB کابل 50 سانت V3

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
سرسیمی کولیری برنجی

سرسیمی کولیری برنجی

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
XT60 جفت

XT60 جفت

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
موجود
فیش آنتن موبایل N RG223

فیش آنتن موبایل N RG223

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
پریز محافظ

پریز محافظ

16 افغانی
تعدادقیمت
1 16
+
-
موجود
کابل برق آدابطور، کاپیوتر اصلی سفید

کابل برق آدابطور، کاپیوتر اصلی سفید

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
کابل برق آدابطور

کابل برق آدابطور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
USB کابل 50 سانت آردونیو

USB کابل 50 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت اصلی مخصوص آردونیو و پروگرامر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
USB کابل 30 سانت میکرو

USB کابل 30 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو قابل استفاده برای آردونیو و گوشی های موبایل

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره افزایش طول

USB کابل 1/5 متره افزایش طول

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
پریز UPS چینی

پریز UPS چینی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود