فروشگاه    سیم و کابل


کابل MIC میکروفون شیل دار دبل

کابل MIC میکروفون شیل دار دبل

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
در انتظار خرید
سیم 1MM افشان ایرانی متر

سیم 1MM افشان ایرانی متر

17 افغانی
تعدادقیمت
1 17
+
-
موجود
سیم 0/75MM افشان ایرانی متر

سیم 0/75MM افشان ایرانی متر

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
سیم 0/50MM افشان ایرانی متر

سیم 0/50MM افشان ایرانی متر

13 افغانی
تعدادقیمت
1 13
+
-
موجود
سیم 0/35MM افشان ایرانی متر

سیم 0/35MM افشان ایرانی متر

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
کابل برق آدابطور، کاپیوتر معمولی

کابل برق آدابطور، کاپیوتر معمولی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
کابل فلت 16رشته متر

کابل فلت 16رشته متر

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
کابل فلت 10رشته متر

کابل فلت 10رشته متر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
کابل فلت 6رشته متر

کابل فلت 6رشته متر

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
سیم 0/16MM AWG24 متر

سیم 0/16MM AWG24 متر

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
10 14
20 13
50 12
+
-
موجود
سیم 0/16MM AWG26 متر

سیم 0/16MM AWG26 متر

13 افغانی
تعدادقیمت
1 13
10 12
20 11
50 10
+
-
موجود
سیم 0/25MM افشان ایرانی متر

سیم 0/25MM افشان ایرانی متر

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
10 6.5
20 6
60 5.5
+
-
موجود
سیم 0/16MM افشان ایرانی متر

سیم 0/16MM افشان ایرانی متر

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
20 6
50 5
+
-
موجود