فروشگاه    سیم - سوکیت - فیش و سویچ


فیش آنتن موبایل N RG223

فیش آنتن موبایل N RG223

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
میکروسویچ KW11-3Z

میکروسویچ KW11-3Z

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
میکروسویچ قلتک دار KW11-3Z

میکروسویچ قلتک دار KW11-3Z

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
میکروسویچ صنعتی

میکروسویچ صنعتی

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
میکروسویچ 4 پین

میکروسویچ 4 پین

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
پریز محافظ

پریز محافظ

16 افغانی
تعدادقیمت
1 16
+
-
سویچ 6 آمپر یک حالته اصلی

سویچ 6 آمپر یک حالته اصلی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
کابل برق آدابطور، کاپیوتر و غیره

کابل برق آدابطور، کاپیوتر و غیره

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
کابل برق آدابطور

کابل برق آدابطور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت اصلی مخصوص آردونیو و پروگرامر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو قابل استفاده برای آردونیو و گوشی های موبایل

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
USB کابل 1/5 متره افزایش طول

USB کابل 1/5 متره افزایش طول

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
پریز UPS چینی

پریز UPS چینی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
پریز UPS ایرانی

پریز UPS ایرانی

85 افغانی
تعدادقیمت
1 85
+
-
کابل فلت رنگی40رشته متر

کابل فلت رنگی40رشته متر

240 افغانی
تعدادقیمت
1 240
+
-
سویچ شاستی فلزی

سویچ شاستی فلزی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
کابل فلت 16رشته متر

کابل فلت 16رشته متر

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
کابل فلت 10*1 متر

کابل فلت 10*1 متر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-