فروشگاه    سیم - سوکیت - فیش و سویچ


سیم 6 پین10 سانت دوسر ماده گی

سیم 6 پین10 سانت دوسر ماده گی

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
فیش نری MIC مغزآبی

فیش نری MIC مغزآبی

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
دوشاخه گرد GAMA

دوشاخه گرد GAMA

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
سویچ CRT 16A

سویچ CRT 16A

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
USB کابل 50 سانت میکرو

USB کابل 50 سانت میکرو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
کابل MIC میکروفون شیل دار دبل

کابل MIC میکروفون شیل دار دبل

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
در انتظار خرید
جای فندکی متر لین دار اصلی

جای فندکی متر لین دار اصلی

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
USB کابل پروگرامر NANO  TYPE C

USB کابل پروگرامر NANO TYPE C

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
سیم 1MM افشان ایرانی متر

سیم 1MM افشان ایرانی متر

17 افغانی
تعدادقیمت
1 17
+
-
موجود
سیم 0/75MM افشان ایرانی متر

سیم 0/75MM افشان ایرانی متر

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
سیم 0/50MM افشان ایرانی متر

سیم 0/50MM افشان ایرانی متر

13 افغانی
تعدادقیمت
1 13
+
-
موجود
سیم 0/35MM افشان ایرانی متر

سیم 0/35MM افشان ایرانی متر

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
سیم 6 پین 20 سانت

سیم 6 پین 20 سانت

12 افغانی
تعدادقیمت
1 12
+
-
موجود
سیم 5 پین 30 سانت

سیم 5 پین 30 سانت

13 افغانی
تعدادقیمت
1 13
+
-
موجود
سیم 4 پین 30 سانت

سیم 4 پین 30 سانت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
سیم 3 پین 30 سانت

سیم 3 پین 30 سانت

8 افغانی
تعدادقیمت
1 8
+
-
موجود
سیم 2 پین 30 سانت

سیم 2 پین 30 سانت

6 افغانی
تعدادقیمت
1 6
+
-
موجود
USB کابل 30 سانت V3

USB کابل 30 سانت V3

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
فیش ماده گی روبردی MIC

فیش ماده گی روبردی MIC

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
سویچ 30 آمپر اصلی KCD4-201NB

سویچ 30 آمپر اصلی KCD4-201NB

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
سویچ کلنگی بزرگ 3 حالته 6 پایه 15A وسط خاموش

سویچ کلنگی بزرگ 3 حالته 6 پایه 15A وسط خاموش

80 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
سویچ قطع کن تلفنی آبی

سویچ قطع کن تلفنی آبی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
10 18
20 15
+
-
موجود
USB کابل 50 سانت V3

USB کابل 50 سانت V3

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
کابل برق آدابطور، کاپیوتر معمولی

کابل برق آدابطور، کاپیوتر معمولی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود