فروشگاه    خازن - پولیستر


4/7MF 630V خازن پولستر

4/7MF 630V خازن پولستر

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
خازن پوليستر  1MF105J630V

خازن پوليستر 1MF105J630V

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
خازن پوليستر 1MF105J400V

خازن پوليستر 1MF105J400V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
680NF684J630V

680NF684J630V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
خازن پوليستر  470NF474J630V

خازن پوليستر 470NF474J630V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
خازن پولیستر 100NF104J630V

خازن پولیستر 100NF104J630V

8 افغانی
تعدادقیمت
1 8
50 7.5
100 7
+
-
خازن پوليستر  22NF223J400V

خازن پوليستر 22NF223J400V

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
30 4
50 3.5
+
-
2/2MF250V

2/2MF250V

لیلامی

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
خازن پوليستر 470NF474

خازن پوليستر 470NF474

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.5
100 4
200 3.5
+
-
خازن پوليستر 220NF224K

خازن پوليستر 220NF224K

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.5
100 4
200 3.5
+
-
خازن پوليستر  100NF104K

خازن پوليستر 100NF104K

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.5
100 4
200 3
+
-
خازن پوليستر 68NF683

خازن پوليستر 68NF683

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-
خازن پوليستر 10NF103J400V

خازن پوليستر 10NF103J400V

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.5
100 4
200 3
+
-
خازن پوليستر 47NF473

خازن پوليستر 47NF473

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-
خازن پوليستر 22NF2A223J

خازن پوليستر 22NF2A223J

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
خازن پوليستر 10NF103K

خازن پوليستر 10NF103K

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-
خازن پوليستر  8/2NF882

خازن پوليستر 8/2NF882

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-
خازن پولیستر 6/8NF682J

خازن پولیستر 6/8NF682J

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-
خازن پولیستر 4/7NF2A472J

خازن پولیستر 4/7NF2A472J

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-
خازن پوليستر  3/3NF2A332J

خازن پوليستر 3/3NF2A332J

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-