فروشگاه    خازن - سرامیکی


خازن سراميکي 5/6NF 562

خازن سراميکي 5/6NF 562

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 33NF 333

خازن سراميکي 33NF 333

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 22NF 223Z

خازن سراميکي 22NF 223Z

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
+
-
موجود
خازن سراميکي 10NF103M2KV

خازن سراميکي 10NF103M2KV

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
خازن سراميکي  100NF400V

خازن سراميکي 100NF400V

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
خازن سرامیکی 47NF473

خازن سرامیکی 47NF473

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي  3/3NF332

خازن سراميکي 3/3NF332

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 100NF104

خازن سراميکي 100NF104

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 10NF103

خازن سراميکي 10NF103

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي  4/7NF472

خازن سراميکي 4/7NF472

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 2/2NF222

خازن سراميکي 2/2NF222

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
خازن سراميکي 1/5NF152

خازن سراميکي 1/5NF152

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 1NF102K

خازن سراميکي 1NF102K

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 560PK561

خازن سراميکي 560PK561

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 470PK471

خازن سراميکي 470PK471

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 330PK331

خازن سراميکي 330PK331

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي  220PK221

خازن سراميکي 220PK221

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي  150PK151

خازن سراميکي 150PK151

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 100PK101

خازن سراميکي 100PK101

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي  68PK68

خازن سراميکي 68PK68

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 56PK56

خازن سراميکي 56PK56

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.5
+
-
موجود
خازن سراميکي 47PK47

خازن سراميکي 47PK47

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 33PK33

خازن سراميکي 33PK33

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 27PK27

خازن سراميکي 27PK27

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود
خازن سراميکي 22PK22

خازن سراميکي 22PK22

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
100 2
200 1.5
300 1
+
-
موجود