فروشگاه    خازن - الکترولتی


330UF50V

330UF50V

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
470UF500V

470UF500V

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
6/8UF400V

6/8UF400V

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
3300UF50V

3300UF50V

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
6800UF80V

6800UF80V

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
0/22UF50V

0/22UF50V

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
680UF50V

680UF50V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
4700UF63V

4700UF63V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
10UF400V

10UF400V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
22UF400V

22UF400V

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
4/7UF400V

4/7UF400V

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
0/47UF 50V

0/47UF 50V

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
560UF160V

560UF160V

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
موجود
470UF 450V

470UF 450V

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
4700UF160V

4700UF160V

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
560UF200V

560UF200V

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
6800UF63V

6800UF63V

160 افغانی
تعدادقیمت
1 160
+
-
موجود
6800UF25V

6800UF25V

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
10000UF25V

10000UF25V

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
در انتظار خرید
5600UF16V

5600UF16V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
4700UF10V

4700UF10V

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
در انتظار خرید
4700UF80V

4700UF80V

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
در انتظار خرید
4700UF68V

4700UF68V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
در انتظار خرید
4700UF50V

4700UF50V

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
4700UF35V

4700UF35V

35 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود