فروشگاه    خازن - الکترولتی


4700MF63V

4700MF63V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
10MF400V

10MF400V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
22MF400V

22MF400V

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
4/7MF400V

4/7MF400V

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
0/47MF50V

0/47MF50V

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
560MF160V

560MF160V

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
خازن الکترولتی  680MF450V

خازن الکترولتی 680MF450V

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
4700MF160V

4700MF160V

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
560MF200V

560MF200V

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
6800MF63V

6800MF63V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
6800MF25V

6800MF25V

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
10000MF25V

10000MF25V

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
5600MF16V

5600MF16V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
4700MF10V

4700MF10V

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
4700MF80V

4700MF80V

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
4700MF68V

4700MF68V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
4700MF50V

4700MF50V

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
4700MF35V

4700MF35V

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
4700MF25V

4700MF25V

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
3300MF35V

3300MF35V

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-