فروشگاه    PHOTOCOUPLER - IC


VO3150A

VO3150A

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
TLP350

TLP350

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
NEC2561

NEC2561

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
NEC2501

NEC2501

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
SFH615

SFH615

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
MOC3021

MOC3021

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
معمولی  TLP250

معمولی TLP250

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
اصلی  TLP250

اصلی TLP250

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
10 130
50 125
+
-
4N33

4N33

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
PC817

PC817

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
PC123

PC123

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
P521

P521

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-