فروشگاه    دیود - SCHOTTKY


MBR30100FCT 100V40A Schottky

MBR30100FCT 100V40A Schottky

100V30A 100V40A Schottky

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
VTS40100CT Schottky

VTS40100CT Schottky

100V40A Schottky

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
1N5819

1N5819

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود