فروشگاه    دیود - نوری )LED)


LED TRAFIC LIGHT

LED TRAFIC LIGHT

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
LED ریسه یی 100 سانت 12V DC

LED ریسه یی 100 سانت 12V DC

12V DC

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
LED ریسه یی 100 سانت 220V AC

LED ریسه یی 100 سانت 220V AC

220V AC

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
LED ریسه یی 50 سانت 220V AC

LED ریسه یی 50 سانت 220V AC

220V AC

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
LED ریسه یی 30 سانت 220V AC

LED ریسه یی 30 سانت 220V AC

220V AC

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
LED RGB  4 PIN

LED RGB 4 PIN

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
LED 3MM زرد کلاهی

LED 3MM زرد کلاهی

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 0.85
+
-
موجود
LED آبی اول

LED آبی اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-
موجود
LED سفید اول

LED سفید اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-
موجود
LED سرخ اول

LED سرخ اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-
موجود
LED صورتی اول

LED صورتی اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-
موجود
LED سبز اول

LED سبز اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-
موجود
LED رزد اول

LED رزد اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-
موجود
قاب LED5MM

قاب LED5MM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
500 4.5
+
-
موجود
LED 3MM  سرخ خورد

LED 3MM سرخ خورد

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 1
+
-
موجود
LED 5MM سرخ

LED 5MM سرخ

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 1
+
-
موجود
LED 5MM سبز

LED 5MM سبز

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 1
+
-
موجود
LED 5MM زرد

LED 5MM زرد

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 1
+
-
موجود
LED 5MM هفت رنگ

LED 5MM هفت رنگ

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
LED 3MM سفید کلاهی

LED 3MM سفید کلاهی

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 0.85
+
-
موجود
LED 3MM آبی کلاهی

LED 3MM آبی کلاهی

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 0.85
+
-
موجود
LED 3MM سرخ کلاهی

LED 3MM سرخ کلاهی

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 0.85
+
-
موجود
LED 3MM سبز کلاهی

LED 3MM سبز کلاهی

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 0.85
+
-
موجود