فروشگاه    دیود - نوری )LED)


LED3M زرد

LED3M زرد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
LED آبی اول

LED آبی اول

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
LED سفید اول

LED سفید اول

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
1000 1.7
+
-
LED سرخ اول

LED سرخ اول

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
LED صورتی اول

LED صورتی اول

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
1000 1.8
+
-
LED سبز اول

LED سبز اول

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
1000 1.8
+
-
LED رزد اول

LED رزد اول

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
1000 1.7
+
-
قاب LED5MM

قاب LED5MM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
500 4
+
-
LED3M سرخ خورد

LED3M سرخ خورد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
1000 0.7
+
-
LED5M سرخ

LED5M سرخ

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
LED5M سبز

LED5M سبز

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
LED5M

LED5M

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
LED3M هفت رنگ

LED3M هفت رنگ

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
LED3M آبی

LED3M آبی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
1000 0.7
+
-
LED3M سفید

LED3M سفید

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
1000 0.7
+
-
LED3M سرخ

LED3M سرخ

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
1000 0.7
+
-
LED3M سبز

LED3M سبز

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
1000 0.7
+
-