فروشگاه    دیود - پل دیود


GBPC3510W

GBPC3510W

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
GBJ 2510 پل دیود 25 آمپر

GBJ 2510 پل دیود 25 آمپر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
KBPC3510 پل دیود 35 آمپر

KBPC3510 پل دیود 35 آمپر

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
KBPC5010 پل دیود 50 آمپر

KBPC5010 پل دیود 50 آمپر

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
پل دیود 2W10M

پل دیود 2W10M

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
MB6S SMD پل دیود

MB6S SMD پل دیود

600 ولت 1 آمپر SMD

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
D15SB80 پل دیود 15 آمپر

D15SB80 پل دیود 15 آمپر

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
پل دیود DB107S SMD

پل دیود DB107S SMD

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود