فروشگاه    دیود - زنر


DZ4/3V 1/2W

DZ4/3V 1/2W

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ2/7V - 1/2W

DZ2/7V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ3/2V - 1/2W

DZ3/2V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ7/5V - 1/2W

DZ7/5V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ11V - 1/2W

DZ11V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ18V - 1/2W SMD

DZ18V - 1/2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ7/5V - 1/2W  SMD

DZ7/5V - 1/2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ5/6V - 1/2W  SMD

DZ5/6V - 1/2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ10V - 1/2W

DZ10V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ75V - 1W

DZ75V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
20 3
+
-
موجود
DZ30V - 1W

DZ30V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
20 3.5
50 3
+
-
موجود
DZ24V - 1W

DZ24V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
20 3.5
50 3
+
-
موجود
DZ22V - 1W

DZ22V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
20 3.5
50 3
+
-
موجود
DZ18V - 1W

DZ18V - 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2.7
50 2.4
100 2
+
-
موجود
DZ15V - 1W

DZ15V - 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2.7
50 2.4
100 2
+
-
موجود
DZ13V - 1/2W

DZ13V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
20 2.5
50 2
100 1.5
+
-
موجود
DZ12V - 1/2W

DZ12V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ12V - 1W

DZ12V - 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-
موجود
DZ9/1V - 1W

DZ9/1V - 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2.5
20 2
50 1.5
+
-
موجود
DZ9/1V - 1/2W

DZ9/1V - 1/2W

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.5
100 1
+
-
موجود
DZ8/2V - 1/2W

DZ8/2V - 1/2W

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
50 2.5
100 2
200 1
+
-
موجود
DZ7/5V - 1W

DZ7/5V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
DZ6/8V - 1/2W

DZ6/8V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ6/4V - 1/2W

DZ6/4V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ6/2V - 1W

DZ6/2V - 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.5
100 2
+
-
موجود