فروشگاه    ماژول - تشخیص گاز


سنسورگازMQ-4

سنسورگازMQ-4

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
M-Q2 ماژول سنسورگاز

M-Q2 ماژول سنسورگاز

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
MQ-7 ماژول سنسورگاز

MQ-7 ماژول سنسورگاز

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
MQ-135 ماژول سنسور گاز

MQ-135 ماژول سنسور گاز

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
موجود
سنسورگازMQ-7

سنسورگازMQ-7

210 افغانی
تعدادقیمت
1 210
+
-
موجود
MQ-2 سنسورگاز

MQ-2 سنسورگاز

ابعاد قطر: 19mm | ارتفاع: 23mm ولتاژ کاری 5 ولت خروجی آنالوگ حساسیت 300 الی 10,000 ppm

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
سنسورگازMQ-8

سنسورگازMQ-8

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
سنسورگازMQ-6

سنسورگازMQ-6

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
MQ-5 سنسورگاز

MQ-5 سنسورگاز

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
سنسورگازMQ-135

سنسورگازMQ-135

180 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
سوکیت سنسورگاز

سوکیت سنسورگاز

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود