فروشگاه    ماژول - IR


OPTO COUNTER MODULE 10MM

OPTO COUNTER MODULE 10MM

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
فرستنده گیرنده IR 38 KHZ

فرستنده گیرنده IR 38 KHZ

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
TCRT5000 فرستنده گیرنده IR

TCRT5000 فرستنده گیرنده IR

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
IR-FC-51 HW-201A فرستنده گیرنده

IR-FC-51 HW-201A فرستنده گیرنده

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
IR-5MM فرستنده مادون قرمز

IR-5MM فرستنده مادون قرمز

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
IR-5MM گیرنده مادون قرمز

IR-5MM گیرنده مادون قرمز

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
گیرنده مادون قرمز VS1838B

گیرنده مادون قرمز VS1838B

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
IR-3MM گیرنده  مادون قرمز

IR-3MM گیرنده مادون قرمز

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
IR-3MM فرستنده مادون قرمز

IR-3MM فرستنده مادون قرمز

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
ماژول گیرنده IR

ماژول گیرنده IR

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-