فروشگاه    ماژول - IR


OPTOCOUNTER MODULE 10MM

OPTOCOUNTER MODULE 10MM

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
IR38KHZ فرستنده گیرنده

IR38KHZ فرستنده گیرنده

150 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
TCRT5000 فرستنده گیرنده IR

TCRT5000 فرستنده گیرنده IR

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
IR-FC-51 HW-201A فرستنده گیرنده

IR-FC-51 HW-201A فرستنده گیرنده

80 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
IR5MM فرستنده مادون قرمز

IR5MM فرستنده مادون قرمز

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
IR5MM گیرنده مادون قرمز

IR5MM گیرنده مادون قرمز

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
گیرنده مادون قرمز VS1838B

گیرنده مادون قرمز VS1838B

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
IR3MM گیرنده  مادون قرمز

IR3MM گیرنده مادون قرمز

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
IR3MM فرستنده مادون قرمز

IR3MM فرستنده مادون قرمز

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
ماژول گیرنده IR

ماژول گیرنده IR

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
در انتظار خرید