فروشگاه    ماژول - تشخیص حرکت و لرزش


شمارنده نوری opto counter ماژول

شمارنده نوری opto counter ماژول

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
PIR D204B سنسور حرکت

PIR D204B سنسور حرکت

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
PIR RS-501 ماژول سنسورحرکت

PIR RS-501 ماژول سنسورحرکت

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-