فروشگاه    RF & بی سیم


ریموت طرح چوب برای موترودرب های اتومات433MHZ

ریموت طرح چوب برای موترودرب های اتومات433MHZ

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
ریموت طرح چوب برای موترودرب های اتومات315MHZ

ریموت طرح چوب برای موترودرب های اتومات315MHZ

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
گیرنده RXB22-315MHZ

گیرنده RXB22-315MHZ

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
SIM800L GSM

SIM800L GSM

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
وای فای WiFi Module - ESP8266

وای فای WiFi Module - ESP8266

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
گیرنده RXC6-433MHZ

گیرنده RXC6-433MHZ

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
گیرنده DL-RMX2013

گیرنده DL-RMX2013

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
گیرنده RXB22-433MHZ

گیرنده RXB22-433MHZ

80 افغانی 100
تخفیف
تعدادقیمت
1 80
+
-