فروشگاه    ماژول - تشخیص رنگ و نور


تشخیص رنگ TCS34725 RGB sensor ماژول

تشخیص رنگ TCS34725 RGB sensor ماژول

460 افغانی
تعدادقیمت
1 460
+
-
سنسور تشخیص رنگ TCS3200

سنسور تشخیص رنگ TCS3200

420 افغانی
تعدادقیمت
1 420
+
-
لیزر Laser Module

لیزر Laser Module

40 افغانی 45
تخفیف
تعدادقیمت
1 40
5 35
+
-
PHOTO RESISTANCE

PHOTO RESISTANCE

70 افغانی 80
تخفیف
تعدادقیمت
1 70
+
-
LDR5M

LDR5M

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
20 9
+
-