فروشگاه    ماژول - تشخیص رنگ و نور


ماژول تشخیص نور و مجاورت APDS9930 module

ماژول تشخیص نور و مجاورت APDS9930 module

160 افغانی
تعدادقیمت
1 160
+
-
موجود
ماژول تشخیص نور و مجاورت APDS9900 module

ماژول تشخیص نور و مجاورت APDS9900 module

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
تشخیص رنگ TCS34725 RGB sensor ماژول

تشخیص رنگ TCS34725 RGB sensor ماژول

380 افغانی
تعدادقیمت
1 380
+
-
موجود
TCS3200 سنسور تشخیص رنگ

TCS3200 سنسور تشخیص رنگ

420 افغانی
تعدادقیمت
1 420
+
-
موجود
لیزر Laser Module

لیزر Laser Module

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
5 35
+
-
موجود
LDR ماژول فتوسل

LDR ماژول فتوسل

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
LDR5M فتوسل

LDR5M فتوسل

8 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 8
20 7.5
50 7
100 6
+
-
موجود