فروشگاه    ماژول - ساعت (RTC)


دماسنج ، رطوبت سنج و ساعت رومیزی مدل HTC-1

دماسنج ، رطوبت سنج و ساعت رومیزی مدل HTC-1

400 افغانی 450
جدید
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
کرستال 20MHZ

کرستال 20MHZ

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
کرستال 16MHZ

کرستال 16MHZ

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
کرستال 10MHZ

کرستال 10MHZ

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
کرستال 12MHZ

کرستال 12MHZ

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
کرستال 8MHZ

کرستال 8MHZ

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
کرستال 4MHZ

کرستال 4MHZ

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
کرستال 6/144MHZ

کرستال 6/144MHZ

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
DS1302 RTC ماژول ساعت

DS1302 RTC ماژول ساعت

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
DS3231 RTC ماژول ساعت فوق دقیق

DS3231 RTC ماژول ساعت فوق دقیق

240 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 240
+
-
موجود
کرستال ساعت 32.768MHZ

کرستال ساعت 32.768MHZ

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
DS1307 RTC ماژول ساعت

DS1307 RTC ماژول ساعت

140 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 140
+
-
موجود