فروشگاه    آدابطور


مولد 200W موتری MIG

مولد 200W موتری MIG

ورودی 12 ولت DC خروجی 220 ولت AC

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
آدابطور12ولت1/5 آمپر

آدابطور12ولت1/5 آمپر

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
آدابطور12ولت2 آمپر

آدابطور12ولت2 آمپر

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
آدابطور13ولت 300ملی آمپر

آدابطور13ولت 300ملی آمپر

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
آدابطور19ولت3/1 آمپر

آدابطور19ولت3/1 آمپر

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
آدابطور19ولت3/4 آمپر

آدابطور19ولت3/4 آمپر

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
پاور12ولت82 آمپر

پاور12ولت82 آمپر

1700 افغانی
تعدادقیمت
1 1700
+
-
پاور12ولت47 آمپر

پاور12ولت47 آمپر

1500 افغانی
تعدادقیمت
1 1500
+
-
پاور12ولت30 آمپر

پاور12ولت30 آمپر

1500 افغانی
تعدادقیمت
1 1500
+
-
آدابطور12ولت5 آمپر

آدابطور12ولت5 آمپر

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
آدابطور12ولت5 آمپر سفید

آدابطور12ولت5 آمپر سفید

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
آدابطور12ولت4 آمپر

آدابطور12ولت4 آمپر

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
آدابطور12ولت3 آمپر

آدابطور12ولت3 آمپر

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
پاور12ولت20 آمپر

پاور12ولت20 آمپر

1400 افغانی
تعدادقیمت
1 1400
+
-
پاور12ولت15 آمپر

پاور12ولت15 آمپر

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
پاور5ولت 10 آمپر

پاور5ولت 10 آمپر

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
پاور5ولت 20 آمپر

پاور5ولت 20 آمپر

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
پاور5ولت 40 آمپر

پاور5ولت 40 آمپر

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-