فروشگاه    آردونیو (ARDUINO)


ARDUINO UNO ESP8266 WIFI SHIELD GPIO شیلد

ARDUINO UNO ESP8266 WIFI SHIELD GPIO شیلد

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
Arduino Pro Mini 3.3V آردوینو پرو مینی

Arduino Pro Mini 3.3V آردوینو پرو مینی

مدل:Arduino Pro Mini 3.3V میکروکنترلر:Atmega328 فرکانس:8MHz کلیدها: Reset Button 1

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
Arduino  Board R3 آردونیو میکرو

Arduino Board R3 آردونیو میکرو

380 افغانی
تعدادقیمت
1 380
+
-
0. Arduino Nano V3

0. Arduino Nano V3

R3 VER3

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
Arduino Leonardo

Arduino Leonardo

1450 افغانی
تعدادقیمت
1 1450
+
-
Arduino Mega 2560 Rev3

Arduino Mega 2560 Rev3

1950 افغانی
تعدادقیمت
1 1950
+
-
ARDUINO UNO  DIP R3

ARDUINO UNO DIP R3

1150 افغانی
تعدادقیمت
1 1150
+
-
ARDUINO UNO SMD

ARDUINO UNO SMD

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
37 سنسور آردونیو

37 سنسور آردونیو

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-