فروشگاه    متفرقه


هیت سینگ 3/8*9*10 سانت متر 08

هیت سینگ 3/8*9*10 سانت متر 08

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
هیت سینگ 5*10*10 سانت متر 08C

هیت سینگ 5*10*10 سانت متر 08C

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
هیت سینگ 10 پر 3/7*8/2*100 سانت متر44

هیت سینگ 10 پر 3/7*8/2*100 سانت متر44

3800 افغانی
تعدادقیمت
1 3800
+
-
هیت سینگ 2/3*5/2*100 سانت متر 101

هیت سینگ 2/3*5/2*100 سانت متر 101

1400 افغانی
تعدادقیمت
1 1400
+
-
هیت سینگ 2*7*100 سانتمتر IP

هیت سینگ 2*7*100 سانتمتر IP

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-
فیوز2 آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

فیوز2 آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
فیوز40آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

فیوز40آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
20 8
+
-
فیوز25آمپرشیشه یی بزرگ

فیوز25آمپرشیشه یی بزرگ

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 9
20 8
+
-
فیوز10آمپرشیشه یی خورد

فیوز10آمپرشیشه یی خورد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
+
-
فیوز 10 آمپر خورد 5X20MM

فیوز 10 آمپر خورد 5X20MM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
ترانس ۹ ولت

ترانس ۹ ولت

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
ولت متر  CASMO AES-60

ولت متر CASMO AES-60

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

5X20MM سایز

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
قاب LCD2*16

قاب LCD2*16

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
جعبه محافظ4تایی

جعبه محافظ4تایی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
جعبه محافظ2تایی

جعبه محافظ2تایی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
پایه مطوسط

پایه مطوسط

6 افغانی
تعدادقیمت
1 6
+
-
پایه کوچک

پایه کوچک

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
ترانس ۱۲ ولت ۱ آمپر

ترانس ۱۲ ولت ۱ آمپر

۲۲۰ ولت ورودی ۱۲ ولت خروجی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
ولت متر AT-72 صنعتی

ولت متر AT-72 صنعتی

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-