فروشگاه    مقاومت 1/8W


18 اهم 1/8W مقاومت

18 اهم 1/8W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.8
200 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 330K اهم 1/8W

مقاومت 330K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 3/3M اهم 1/8W

مقاومت 3/3M اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 1M اهم 1/8W

مقاومت 1M اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 680K اهم 1/8W

مقاومت 680K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 470K اهم 1/8W

مقاومت 470K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 270K اهم 1/8W

مقاومت 270K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 68K اهم 1/8W

مقاومت 68K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 33K اهم 1/8W

مقاومت 33K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 22K اهم 1/8W

مقاومت 22K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 15K اهم 1/8W

مقاومت 15K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 12K اهم 1/8W

مقاومت 12K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 10K اهم 1/8W

مقاومت 10K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 10K اهم 5 پین

مقاومت 10K اهم 5 پین

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 5/6K اهم 1/8W

مقاومت 5/6K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
+
-
مقاومت 4/7K اهم 1/8W

مقاومت 4/7K اهم 1/8W

5 درصد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 3/9K اهم 1/8W

مقاومت 3/9K اهم 1/8W

5درصد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 2/2K اهم 1/8W

مقاومت 2/2K اهم 1/8W

5 درصد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 1/8K اهم 1/8W

مقاومت 1/8K اهم 1/8W

5 درصد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
+
-
مقاومت 1/5K اهم 1/8W

مقاومت 1/5K اهم 1/8W

5 درصد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-