فروشگاه    مقاومت متغیر


5K اهم پتانسیومتر فلزی

5K اهم پتانسیومتر فلزی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
10K اهم پتانسیو متر زرد

10K اهم پتانسیو متر زرد

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
2K اهم پتانسیوتر

2K اهم پتانسیوتر

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
ولوم 500K

ولوم 500K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 100K

ولوم 100K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 50K

ولوم 50K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 20K

ولوم 20K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 10K

ولوم 10K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 5K

ولوم 5K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 1K

ولوم 1K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
500K اهم پتانسیومتر

500K اهم پتانسیومتر

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
200K اهم پتانسیومتر

200K اهم پتانسیومتر

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
100K اهم پتانسیومتر مولتی ترن

100K اهم پتانسیومتر مولتی ترن

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
100K اهم پتانسیومتر

100K اهم پتانسیومتر

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
50K اهم پتانسیومتر مولتی ترن

50K اهم پتانسیومتر مولتی ترن

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
50K اهم پتانسیومتر

50K اهم پتانسیومتر

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
20K اهم پتانسیومتر مولتی ترن

20K اهم پتانسیومتر مولتی ترن

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
20K اهم پتانسیومتر

20K اهم پتانسیومتر

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
10K اهم پتانسیومتر مولتی ترن

10K اهم پتانسیومتر مولتی ترن

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
10K اهم پتانسیومتر

10K اهم پتانسیومتر

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-