فروشگاه    مقاومت متغیر


5K اهم پتانسیومتر فلزی

5K اهم پتانسیومتر فلزی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
پتانسیومتر 10K اهم زرد

پتانسیومتر 10K اهم زرد

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
پتانسیومتر 2K اهم

پتانسیومتر 2K اهم

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
ولوم 500K

ولوم 500K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 100K

ولوم 100K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 50K

ولوم 50K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 20K

ولوم 20K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 10K

ولوم 10K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 5K

ولوم 5K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
ولوم 1K

ولوم 1K

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
پتانسیومتر 500K اهم

پتانسیومتر 500K اهم

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
پتانسیومتر 200K اهم

پتانسیومتر 200K اهم

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
پتانسیومتر 100K اهم مولتی ترن

پتانسیومتر 100K اهم مولتی ترن

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
پتانسیومتر 100K اهم

پتانسیومتر 100K اهم

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
پتانسیومتر 50K اهم مولتی ترن

پتانسیومتر 50K اهم مولتی ترن

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
پتانسیومتر 50K اهم

پتانسیومتر 50K اهم

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
پتانسیومتر 20K اهم مولتی ترن

پتانسیومتر 20K اهم مولتی ترن

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
پتانسیومتر 20K اهم

پتانسیومتر 20K اهم

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
پتانسیومتر 10K اهم مولتی ترن

پتانسیومتر 10K اهم مولتی ترن

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
پتانسیومتر 10K اهم

پتانسیومتر 10K اهم

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-