فروشگاه    ترانزیستور


MJE13009 TO247

MJE13009 TO247

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
IRFP250

IRFP250

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
IRFP260

IRFP260

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
IRFP9240

IRFP9240

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
B772 SMD

B772 SMD

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
D882 SMD

D882 SMD

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
IRF3808

IRF3808

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
BT136-600E معمولی

BT136-600E معمولی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
BTA12-700CW

BTA12-700CW

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
MAC97 A6

MAC97 A6

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
2N5401

2N5401

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
GW80H65DFB  لیلامی

GW80H65DFB لیلامی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
GW60H65DFB  لیلامی

GW60H65DFB لیلامی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
IRGP4066D  لیلامی

IRGP4066D لیلامی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
IRGP4063D  لیلامی

IRGP4063D لیلامی

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
K100E10  لیلامی

K100E10 لیلامی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
IRFB4310 لیلامی

IRFB4310 لیلامی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
IRF840

IRF840

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
IRF740

IRF740

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
BT169D

BT169D

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-