فروشگاه    خازن


خازن سراميکي 5/6NF 562

خازن سراميکي 5/6NF 562

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
خازن سراميکي 33NF 333

خازن سراميکي 33NF 333

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
0/22MF50V

0/22MF50V

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
خازن سراميکي 22NF 223Z

خازن سراميکي 22NF 223Z

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
3/3MF400V 335J خازن

3/3MF400V 335J خازن

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
4/7MF 400V 475K خازن

4/7MF 400V 475K خازن

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
1/5MF400V خازن پولستر

1/5MF400V خازن پولستر

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
680MF50V

680MF50V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
4700MF63V

4700MF63V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
4/7MF 630V خازن پولستر

4/7MF 630V خازن پولستر

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
1MF275V105MKT خازن

1MF275V105MKT خازن

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
10MF400V

10MF400V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
22MF400V

22MF400V

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
4/7MF400V

4/7MF400V

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
0/47MF50V

0/47MF50V

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
560MF160V

560MF160V

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
خازن الکترولتی  680MF450V

خازن الکترولتی 680MF450V

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
4700MF160V

4700MF160V

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
خازن  3/3MF275V MKT

خازن 3/3MF275V MKT

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
خازن پوليستر   1MF105J630V

خازن پوليستر 1MF105J630V

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-