فروشگاه    دیود


LED TRAFIC LIGHT

LED TRAFIC LIGHT

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
LED ریسه یی 100 سانت 12V DC

LED ریسه یی 100 سانت 12V DC

12V DC

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
LED ریسه یی 100 سانت 220V AC

LED ریسه یی 100 سانت 220V AC

220V AC

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
LED ریسه یی 50 سانت 220V AC

LED ریسه یی 50 سانت 220V AC

220V AC

90 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
LED ریسه یی 30 سانت 220V AC

LED ریسه یی 30 سانت 220V AC

220V AC

70 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
DZ2/7V - 1/2W

DZ2/7V - 1/2W

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
GBPC3510W

GBPC3510W

150 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
LED RGB  4 PIN

LED RGB 4 PIN

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
DZ3/2V - 1/2W

DZ3/2V - 1/2W

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
FR207

FR207

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
DZ7/5V - 1/2W

DZ7/5V - 1/2W

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ11V - 1/2W

DZ11V - 1/2W

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
GBJ 2510 پل دیود 25 آمپر

GBJ 2510 پل دیود 25 آمپر

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
KBPC3510 پل دیود 35 آمپر

KBPC3510 پل دیود 35 آمپر

90 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
KBPC5010 پل دیود 50 آمپر

KBPC5010 پل دیود 50 آمپر

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
1N4148 SMD

1N4148 SMD

2 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
DZ18V - 1/2W SMD

DZ18V - 1/2W SMD

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ7/5V - 1/2W  SMD

DZ7/5V - 1/2W SMD

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ5/6V - 1/2W  SMD

DZ5/6V - 1/2W SMD

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
DZ10V - 1/2W

DZ10V - 1/2W

3 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
پل دیود 2W10M

پل دیود 2W10M

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
MB6S SMD پل دیود

MB6S SMD پل دیود

600 ولت 1 آمپر SMD

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
1N5399

1N5399

2 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
60CPQ150 دیود شاتکی

60CPQ150 دیود شاتکی

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
LED 3MM زرد کلاهی

LED 3MM زرد کلاهی

1.5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 1.5
100 1.4
200 1.3
1000 0.85
+
-
موجود