فروشگاه    باتری وجای باتری


باتری ریموت ومیگر Alkaliin اصلی

باتری ریموت ومیگر Alkaliin اصلی

1/5v سایز AAA نیم قلمی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
باتری 9 ولت اصلی POWER+PLUS

باتری 9 ولت اصلی POWER+PLUS

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
باتری لیتیوم 3/7V 1200mA

باتری لیتیوم 3/7V 1200mA

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
باتری 12 ولت مخصوص ریموت 23A

باتری 12 ولت مخصوص ریموت 23A

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
جای باتری قلمی 2 تایی

جای باتری قلمی 2 تایی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
جای باتری قلمی 4 تایی

جای باتری قلمی 4 تایی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
سیم سرباتری 9 ولت

سیم سرباتری 9 ولت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 8
20 7
+
-
جای باتری سکه یی

جای باتری سکه یی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
باتری 9ولت

باتری 9ولت

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-