فروشگاه    لحیم کاری


هویه یا کاهوه BL-512-60W220V

هویه یا کاهوه BL-512-60W220V

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
المنت هویه یاکاوه 60W

المنت هویه یاکاوه 60W

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
نوک هویه یا کاوه 60W

نوک هویه یا کاوه 60W

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
هویه یاکاوه SUOER SE-960-60W

هویه یاکاوه SUOER SE-960-60W

220V AC 60W

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
هویه یا کاوه 220V60W

هویه یا کاوه 220V60W

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
سیم لحیم 400 گرم

سیم لحیم 400 گرم

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
سیم لحیم 200 گرم

سیم لحیم 200 گرم

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
سیم لحیم 100 گرم

سیم لحیم 100 گرم

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
سیم لحیم 50 گرم

سیم لحیم 50 گرم

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-