فروشگاه    ابزارآلات


مطه 1mm

مطه 1mm

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
هویه یا کاهوه BL-512-60W220V

هویه یا کاهوه BL-512-60W220V

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
المنت هویه یاکاوه 60W

المنت هویه یاکاوه 60W

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
نوک هویه یا کاوه 60W

نوک هویه یا کاوه 60W

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
کفچین PROSKIT

کفچین PROSKIT

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
باطری لیتیوم 3/7V 1200mA

باطری لیتیوم 3/7V 1200mA

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
مولتی متر DT33

مولتی متر DT33

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
مولتی متر DT830D

مولتی متر DT830D

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
هویه یاکاوه SUOER SE-960-60W

هویه یاکاوه SUOER SE-960-60W

220V AC 60W

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
مطه 1/1mm CNC

مطه 1/1mm CNC

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
مطه 0/9mm CNC

مطه 0/9mm CNC

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
مطه 0/8mm CNC

مطه 0/8mm CNC

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
مطه 0/7mm CNC

مطه 0/7mm CNC

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
مطه 1/2mm

مطه 1/2mm

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
مطه 1/5mm

مطه 1/5mm

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
مطه 0/9mm

مطه 0/9mm

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
مطه 0/7mm

مطه 0/7mm

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
هویه یا کاوه 220V60W

هویه یا کاوه 220V60W

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
مولتی متر یا میگر MT87

مولتی متر یا میگر MT87

380 افغانی
تعدادقیمت
1 380
+
-
مولتی متر یا میگر UT33B

مولتی متر یا میگر UT33B

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-