فروشگاه    کتاب - آردونیو


پروژه ههای LED با Arduino

پروژه ههای LED با Arduino

260 افغانی
تعدادقیمت
1 260
+
-
25 پروژه کاربردی با آردونیو جلد دوم

25 پروژه کاربردی با آردونیو جلد دوم

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
25 پروژه کاربردی با آردونیو جلد اول

25 پروژه کاربردی با آردونیو جلد اول

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
پروژه های کاربردی با ARDUINO

پروژه های کاربردی با ARDUINO

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
آموزش میکروکنترلربردآردونیو ازمبتدی تا پیشرفته
آموزش تضمینی نحوه کار با ARDUINO

آموزش تضمینی نحوه کار با ARDUINO

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
آموزش جامع آردونیو

آموزش جامع آردونیو

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
مرجع کاربردی آردنیو

مرجع کاربردی آردنیو

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
ورود به دنیای آردونیو

ورود به دنیای آردونیو

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
شناخت سخت افزارونرم افزار ARDUINO

شناخت سخت افزارونرم افزار ARDUINO

280 افغانی
تعدادقیمت
1 280
+
-
آشنایی عملی با Arduino

آشنایی عملی با Arduino

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش بردهای آردونیو

آموزش بردهای آردونیو

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-