فروشگاه    کتاب و نرم افزار


کتاب شروعی با هواپیماهای الکتریکی

کتاب شروعی با هواپیماهای الکتریکی

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
آموزش تضمینی طراحی و ساخت کواد کوپتر

آموزش تضمینی طراحی و ساخت کواد کوپتر

مولف جان بایچتال تعداد صفحات 245 از مجموعه علوم هوانوردی

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
کتاب اصول پرواز و مانور های هواپیما

کتاب اصول پرواز و مانور های هواپیما

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
قطعات الکترونیک درسه سوت

قطعات الکترونیک درسه سوت

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
الکترونیک به زبان ساده

الکترونیک به زبان ساده

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
100 پروژه جذاب الکترونیک

100 پروژه جذاب الکترونیک

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
الکترونیک برای مبتدی ها

الکترونیک برای مبتدی ها

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
پروژه ههای LED با Arduino

پروژه ههای LED با Arduino

260 افغانی
تعدادقیمت
1 260
+
-
آموزش جامع Plc Step7 DVD

آموزش جامع Plc Step7 DVD

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
پروژه های کاربردی AVR  DVD

پروژه های کاربردی AVR DVD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
مرجع کامل AVR DVD

مرجع کامل AVR DVD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
آموزش جامع Altium Designer COPY

آموزش جامع Altium Designer COPY

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش جامع BASCOM AVR  COPY

آموزش جامع BASCOM AVR COPY

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش جامع CODEVISION AVR COPY

آموزش جامع CODEVISION AVR COPY

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش جامع PIC Microcontroller copy

آموزش جامع PIC Microcontroller copy

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش جامع Altium Designer DVD

آموزش جامع Altium Designer DVD

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
آموزش جامع BASCOM AVR DVD

آموزش جامع BASCOM AVR DVD

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
آموزش جامع CODEVISION AVR DVD

آموزش جامع CODEVISION AVR DVD

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
آموزش جامع PIC Microcontroller DVD

آموزش جامع PIC Microcontroller DVD

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
قطعات پرکاربردالکترونیک

قطعات پرکاربردالکترونیک

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-