فروشگاه    ترانس


ترانس ۹ ولت

ترانس ۹ ولت

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
ترانس ۱۲ ولت ۱ آمپر

ترانس ۱۲ ولت ۱ آمپر

۲۲۰ ولت ورودی ۱۲ ولت خروجی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
ترانس جریان LMZJ 1-0.5

ترانس جریان LMZJ 1-0.5

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
ترانس جریان ZME1915007BF

ترانس جریان ZME1915007BF

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-