فروشگاه    فیوز و جای فیوز


فیوز2 آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

فیوز2 آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
فیوز40آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

فیوز40آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
20 8
+
-
فیوز25آمپرشیشه یی بزرگ

فیوز25آمپرشیشه یی بزرگ

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 9
20 8
+
-
فیوز10آمپرشیشه یی خورد

فیوز10آمپرشیشه یی خورد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
+
-
فیوز 10 آمپر خورد 5X20MM

فیوز 10 آمپر خورد 5X20MM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

5X20MM سایز

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
فیوز60 آمپرصنعتی

فیوز60 آمپرصنعتی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
فیوز40آمپرصنعتی

فیوز40آمپرصنعتی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
فیوز20آمپرشیشه یی بزرگ

فیوز20آمپرشیشه یی بزرگ

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 9
50 8
+
-
فیوز10آمپرشیشه یی بزرگ

فیوز10آمپرشیشه یی بزرگ

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 9
50 8
+
-
فیوز5آمپرشیشه یی بزرگ

فیوز5آمپرشیشه یی بزرگ

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 80
30 7
50 5
+
-
فیوز5آمپرشیشه یی خورد

فیوز5آمپرشیشه یی خورد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
+
-
فیوز3آمپرشیشه یی خورد

فیوز3آمپرشیشه یی خورد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
+
-
فیوز1/5آمپرشیشه یی خورد

فیوز1/5آمپرشیشه یی خورد

5X20MM سایز

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
50 3.5
+
-
جای فیوز شیشه یی درب دار

جای فیوز شیشه یی درب دار

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
جای فیوزسیگاری

جای فیوزسیگاری

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-