فروشگاه    خازن - مولتی لایر


خازن مولتي لاير  1MF105

خازن مولتي لاير 1MF105

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
خازن مولتی لایر  100NF104

خازن مولتی لایر 100NF104

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.7
100 4.4
200 4
+
-
خازن  مولتی لایر 7/4NF 747

خازن مولتی لایر 7/4NF 747

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
خازن مولتي لاير  330PK331

خازن مولتي لاير 330PK331

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
خازن مولتي لاير  100PK101

خازن مولتي لاير 100PK101

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.5
100 4
+
-
خازن مولتی لایر  47PK470

خازن مولتی لایر 47PK470

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-