فروشگاه    دیود - زنر


DZ 3/2V 0/5W

DZ 3/2V 0/5W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ7/5V 1.2W

DZ7/5V 1.2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ11V 1.2W

DZ11V 1.2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ18V1.2W SMD

DZ18V1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ7.5V 1.2W SMD

DZ7.5V 1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ5.6V 1.2W SMD

DZ5.6V 1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
دیود زنر DZ10V - 1/2W

دیود زنر DZ10V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
دیود زنر DZ75V - 1W

دیود زنر DZ75V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
20 3
+
-
دیود زنر DZ30V - 1W

دیود زنر DZ30V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
20 3
+
-
دیود زنر DZ24V - 1W

دیود زنر DZ24V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 3
+
-
دیود زنر DZ22V - 1W

دیود زنر DZ22V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 3
+
-
دیود زنر DZ18V - 1W

دیود زنر DZ18V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
20 3.5
30 3
+
-
دیود زنر DZ15V - 1W

دیود زنر DZ15V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
50 3.5
100 3
+
-
دیود زنر DZ13V - 0/5W

دیود زنر DZ13V - 0/5W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
50 4
100 3
+
-
دیود زنر DZ12V - 0/5W

دیود زنر DZ12V - 0/5W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
دیود زنر DZ12V - 1W

دیود زنر DZ12V - 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.7
100 2.4
200 2
+
-
دیود زنر DZ9/1V - 1W

دیود زنر DZ9/1V - 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
دیود زنر DZ9/1V - 0.5W

دیود زنر DZ9/1V - 0.5W

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.5
100 1
+
-
دیود زنر DZ8/2V - 0.5W

دیود زنر DZ8/2V - 0.5W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.5
100 2
+
-
دیود زنر DZ7/5V - 1W

دیود زنر DZ7/5V - 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-