فروشگاه    IR


فرستنده مادون قرمز IR-5M

فرستنده مادون قرمز IR-5M

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
گیرنده مادون قرمز IR-5M

گیرنده مادون قرمز IR-5M

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
گیرنده مادون قرمز VS1838B

گیرنده مادون قرمز VS1838B

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
گیرنده  مادون قرمز IR-3M

گیرنده مادون قرمز IR-3M

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
فرستنده مادون قرمز IR-3M

فرستنده مادون قرمز IR-3M

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
ماژول گیرنده IR

ماژول گیرنده IR

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-